default_mobilelogo

Wkrótce w partnerstwie z OTREK TRAINING AND CONSULTING Sp. z o.o. rozpoczniemy realizację projektu „Przedsiębiorzy Dolny Śląsk”. Projekt ten został skierowany do dofinansowania w ramach konkursu RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie skali następujących problemów:

  • niskiego poziom aktywności zawodowej wśród kobiet, osób w wieku 50+, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach

  • wysokiego odsetka osób posiadających niskiej jakości zatrudnienie

  • nierównomiernego rozwoju społeczeństwa w województwie dolnośląskim

poprzez wzrost poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim.

Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem zmierzającym do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy zdolności finansowej do rozpoczęcia działalności gospodarczej a w efekcie utworzom na terenie województwa dolnośląskiego 40 nowych, trwałych przedsiębiorstw które prowadzone będą przez min.12-m-cy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Lidera projektu https://www.otrek.com.pl/ zakładka „projekty”.