default_mobilelogo

 

Stowarzyszanie Nasza Wielkopolska powstało 12.05.2009 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na terenie całego kraju. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do celów realizowanych przez stowarzyszenie należą między innymi: promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych, budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”, wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości międzynarodowych kluczowych przedsięwzięciach międzynarodowych odbywających się poza granicami kraju, promocja i wsparcie hodowli koni jako czynnika sportów jeździeckich oraz turystyki i rekreacji konnej, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i organizacji zrzeszających te osoby, podejmowanie inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie sektora ekonomii społecznej, wspieranie inicjatyw na rzecz aktywnej integracji, wspieranie rozwoju regionalnych kadr gospodarki, wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadr systemu oświaty oraz wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez czynne uczestnictwo w życiu samorządów terytorialnych i pomocniczych, podejmowanie inicjatyw wyborczych w wyborach wszystkich szczebli samorządu, organizację imprez sportowych i kulturalnych, organizację spotkań, seminariów i odczytów, działalność wydawniczą i nagraniową oraz organizację szkoleń.